Školská rada

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY
Školská rada sestává ze zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů, pedagogických pracovníků školy, zřizovatele a dalších osob. Počet členů rady může být různý, rada má nejméně 3 členy a počet členů musí být dělitelný třemi. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci vydat volební řád a jmenovat třetinu jejích členů. Zbylé dvě třetiny volí studenti, zletilí žáci, případně zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci v rámci dané školy (§ 167 odst. 2). Členem rady nemůže být ředitel školy.
 
FUNKČNÍ OBDOBÍ
Funkční období člena rady je tříleté. Zaniká v případě uplynutí funkčního období, úmrtím, vzdáním se funkce, odvoláním u členů jmenovaných zřizovatelem, jmenováním ředitelem školy či zvolením nového člena v předčasných volbách. Dále též funkce zaniká dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole, nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy. Pokud tak stanoví volební řád, zanikne též funkce v případě opakované neomluvené neúčasti.
 
FUNKCE A KOMPETENCE
Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě dané školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která jsou nejméně dvakrát ročně. První zasedání svolává ředitel školy, všechna následující předseda rady. Na prvním zasedání musí být zvolen předseda a musí být stanoven jednací řád.  
Pro přijetí jednacího řádu je nezbytně nutná nadpoloviční většina hlasů členů rady. Rada může zvolit také místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Na zasedání se rada snaží zejména projednávat oblast vzdělávací, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Hlasovací právo členů je rovné.
Školská rada je tedy orgán školy umožňující rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada se vyjadřuje k návrhům vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává inspekční zprávy ČŠI apod. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů a vydává volební řád. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 
Školská rada byla volena dne 11.5.2021 a funguje v tomto složení:
zástupce zřizovatele
pan František Schindler (jmenován dne 15.12.2022)
Ing. Eva Ďuláková, vedoucí odboru vnitřních věcí
zákonné zástupce žáků 
pan Patrik ZLÁMAL
Mgr. Jiří HRUŠKA
zástupce ped. pracovníků 
Mgr. Marta ČERVENCOVÁ
Mgr. Jana DIVINCOVÁ
 
Na zasedání Školské rady byla její předsedkyní zvolena Mgr. Marta ČERVENCOVÁ.

 

Školská rada

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY
Školská rada sestává ze zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů, pedagogických pracovníků školy, zřizovatele a dalších osob. Počet členů rady může být různý, rada má nejméně 3 členy a počet členů musí být dělitelný třemi. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci vydat volební řád a jmenovat třetinu jejích členů. Zbylé dvě třetiny volí studenti, zletilí žáci, případně zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci v rámci dané školy (§ 167 odst. 2). Členem rady nemůže být ředitel školy.
 
FUNKČNÍ OBDOBÍ
Funkční období člena rady je tříleté. Zaniká v případě uplynutí funkčního období, úmrtím, vzdáním se funkce, odvoláním u členů jmenovaných zřizovatelem, jmenováním ředitelem školy či zvolením nového člena v předčasných volbách. Dále též funkce zaniká dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole, nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy. Pokud tak stanoví volební řád, zanikne též funkce v případě opakované neomluvené neúčasti.
 
FUNKCE A KOMPETENCE
Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě dané školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která jsou nejméně dvakrát ročně. První zasedání svolává ředitel školy, všechna následující předseda rady. Na prvním zasedání musí být zvolen předseda a musí být stanoven jednací řád.  
Pro přijetí jednacího řádu je nezbytně nutná nadpoloviční většina hlasů členů rady. Rada může zvolit také místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Na zasedání se rada snaží zejména projednávat oblast vzdělávací, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Hlasovací právo členů je rovné.
Školská rada je tedy orgán školy umožňující rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada se vyjadřuje k návrhům vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává inspekční zprávy ČŠI apod. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů a vydává volební řád. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 
Školská rada byla volena dne 11.5.2021 a funguje v tomto složení:
zástupce zřizovatele
pan František Schindler (jmenován dne 15.12.2022)
Ing. Eva Ďuláková, vedoucí odboru vnitřních věcí
zákonné zástupce žáků 
pan Patrik ZLÁMAL
Mgr. Jiří HRUŠKA
zástupce ped. pracovníků 
Mgr. Marta ČERVENCOVÁ
Mgr. Jana DIVINCOVÁ
 
Na zasedání Školské rady byla její předsedkyní zvolena Mgr. Marta ČERVENCOVÁ.

 

Kontakt


Základní škola J. A. Komenského Fulnek,
Česká 339, příspěvková organizace

Česká 339
742 45 Fulnek 1

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 1764309379, kód banky: 0800
při platbě udávejte jméno žáka, třídu, účel platby

Tel.: +420 737 768 693
E-mail: zsjak@seznam.cz
ID datové schránky: kmxmmvd
IČ: 452 15 359

Zeptejte se nás